Det er i år, det såkaldte ”Multikulturår” 2006, at EU vil opfylde og fuldføre de løfter, de gav araberne under bordet med løbende aftaler siden 1960´erne eller 70´erne.

Fuldførelsen er baseret på forslag fra danskeren Olaf Gerlach Hansen i Dansk Center for Kultur og Udvikling.

Her er hans tale i Rabat: (Her er den på engelsk)

Olaf G. Hansen er generaldirektør for DCCD (Dansk Center for Kultur og Udvikling)

Olaf Gerlach Hansens tale i Rabat, 13. Juni 2005

Fremme af dialog blandt kulturer og civilisationer gennem konkrete og støttede initiativer

Aerede Excellencer, kære partnerorganisationer, mine damer og herrer,

  Olaf Gerlach Hansen - Dansk Center for Kultur og Udvikling
Olaf Gerlach Hansen

Først og fremmest vil jeg udtrykke min taknemlighed over for kongeriget Marokko og alle vore partnerorganisationer for det vidunderlige arbejde, De har gjort for at muliggøre denne konference. Vi er Dem virkelig meget taknemlige.

Det Danske Center for Kultur og Udvikling co-sponsorerer denne konference, fordi vi føler, at tiden er meget knap.

I lang tid har mange talt om de farer, som knytter sig til profetiet om et ”Sammenstød mellem civilisationer”.

Vi kan ikke længere tale. Det er nu allerhøjeste tid at tage dialogen mellem kulturer og civilisationer på det filosofiske plan op på den konkrete og støttede AKTIONS (HANDLINGS) niveau.

Dette er konferencens egentlige mål. Vi er enige heri. Dette er grunden til, at vi støtter konferencen.

Hvad er konkrete aktioner?

Vi er interesserede i nye aktioner i  MEDIER, i KULTUR og i UDDANNELSE.
Kort sagt må disse initiativer:

Tage fat på uvidenhed, klichéer (stereotyper) og fordomme
Skabe dialog mellem kulturerne i/på områder, hvor folk frygter ”kultursammenstød”
Have et positivt udgangspunkt: Menneskehedens rige kulturelle forskellighed. De fælles universelle værdier, som f.eks. defineret af Verdenskommissionen for Kultur og Udvikling, da den formulerede en global etik og de efterfølgende UNESCO- deklarationer.
Det følgende er eksempler – delvist hentet fra baggrundsdokumentet – på konkrete initiativer, vi er interesserede i, og som vi håber vil blive diskuteret i de følgende dage.

MEDIER

Konkrete initiativer til at udvikle ”kulturel journalistik” i den daglige fremgangsmåde i medierne. Dvs. ændring af traditionen i den traditionelle ”nyheds-journalistik” til at give højere prioritet til kulturelle og sociale portrætter fra dagliglivet, værdier og bekymringer hos almindelige mennesker, den menneskelige historie, som kan skabe genkendelse, fascination og – interkulturel forståelse.
Konkrete initiativer i brugen af ”billeder” i medierne og på offentlige steder, som udfordrer de stereotype ”billeder”, vi alle bærer, om folk fra andre kulturer.
Dette vil kræve nye måder at bruge fotografi, film og scenografi på i medier og reklamer.
Konkrete initiativer til at udvikle ”interkulturelle  kvalifikationer” under oplæring af nye generationer af journalister i journalistskoler, efteruddannelse osv.
Konkrete initiativer til forbindelser og udveksling mellem journalister, redaktører og medie-institutioner, hvilket opmuntrer til interkulturelt samarbejde og  medvirken osv.

KULTUR OG KUNST

Konkrete initiativer om nye modeller at bruge kulturfestivaler og begivenheder til at nære dialogen på . Alt for ofte bruger store begivenheder som de Olympiske Lege, kulturhovedstæder osv. ikke deres muligheder for at skabe dialog. DCCD har udviklet en model, IMAGES-festivalen næste år, ”MELLEMØSTBILLEDER”, som jeg vil sige mere om nedenfor. Konkrete initiativer, som fokuserer på forståelsesproblemer, som opstår, når kunst og kulturelle udtryk fra en kultur overføres til en anden kultur.

Hvordan det skal modvirkes gennem seminarer, møder, uddannelse, medier osv. Dette kaldes også ”kontextualisation” (dvs. ”sammenvævning”) af kunst og kultur. Et konkret initiativ skulle f.eks. være et kunstlaboratorium, hvor kunstnere, undervisere og medie- arbejdere selv tager fat på problemer med forbindelse til deres eget arbejde i et milieu, hvor deres arbejde forelægges en anden kultur. Konkrete initiativer til at styrke styringen af kunst- og kulturfrembringelser i retning af at fremme ægte dialog og forståelse .

Uden stærk ”kulturstyring og –forvaltning” vil der være få aktiviteter at støtte, hvor kunst og kultur bruges som værktøj for dialogen. Dette gælder generelt, men ikke mindst for det vigtige arbejde, der laves af kunstnere for de få. Det er også et vigtigt punkt for minoritetskulturer, indfødte, marginaliserede grupper osv.

UDDANNELSE Konkrete initiativer til at integrere borgerretsuddannelse og multikulturel uddannelse i skolernes læseplaner. Arbejde med uddannelsesplanlæggere, læreruddannelse osv. på centrale og regionale niveauer. Konkrete initiativer til læseplansudvikling ved hjælp af nye uddannelsesmaterialer og revision af eksisterende undervisningsbøger. Der mangler i både Nord og Syd opdateret stof, som er sagen vedkommende for så vidt angår nutidigt liv, kultur og samfund, ikke mindst unge menneskers liv i Mellemøstens byer.

Konkrete initiativer til at udvikle skolesammenknytninger og udvekslinger som metode til at fremme indlæring om andre kulturer og global etikindhold i skolerne. Skolesammenknytning og udvekslinger kræver også aktiv engagement fra lokalsamfundet omkring skolen, f.eks. gennem frivillige værtsfamilier, venskabsarrangementer osv. Dette kræver nye initiativer for partnerskaber mellem NGOere, lokale og centrale uddannelsesmyndigheder.

Hvordan virkeliggør vi de konkrete initiativer?

Vi mener, det er vigtigt:

At finde frem til nøgleagenterne, der skal iværksætte de nye uddannelsesinitiativer, kommunikation og kultur. Det ville være vidunderligt, hvis vi efter denne konference kan forøge antallet af organisationer og eksperter, som er dem, der vil videreføre de nye initiativer  efter konferencen. En af vore største succes-kriterier er øget engagement fra aktører i det borgerlige samfund udover regerings- og private aktører.

At angive, hvad hver partnerorganisation (hvormed jeg mener UNESCO, ISESCO, ALESCO, Anna Lindh Foundation, DCCD) vil gøre for hjælpe nøgleagenterne, dvs. dem, der skal gøre det ”rigtige arbejde”. UNESCO har en særlig rolle, og vi håber, at UNESCO og dets regionale kontorer vil være i stand til at prioritere midler til konkret opfølgning.

Jeg vil nedenfor sige mere om, hvad DCCD kan gøre.
At bruge vores samarbejde til at skabe et internationalt igangsættermilieu. Vi må her finde ud af, hvad der skal gøres, hvad der ligger ud over hver af os. Dette kunne f.eks. omfatte:

a)  Et referenceknudepunkt/sekretariat, som kan hjælpe med til, at initiativer ikke overlapper hinanden og i stedet styrker fællesindsatser.
b) Financielle tilskyndelser/ fællesfond af  pengemidler til brændpunktsområder.
c) Opfølgningsmøder og konferencer.

Efter konferencen vil vi foreslå, at: Eksperterne på denne konference optræder som fødselshjælpere for de konkrete initiativer
Partnerne efter konferencen søger at omsætte slutdokumentet og mødes ikke senere end f.eks. i september 05 for at enes om en plan til at støtte passende opfølgning.

Efter det første år organiseres en fokuseret konference, som holder status over, hvordan omsætningen skrider frem. Vi ville være glade for at være værter for denne konference i forbindelse med ”The Images of the Middle-East” cultural festival in Denmark in August-September 2006.

OK, hvad vil DCCD  bidrage med?

En langtidsforpligtelse til at følge op. Vi har en langtidsforpligtelse  til at arbejde med konferencens indhold. Lige nu søger vi at få følgende initiativer op at stå:

Medier: partnerskab med den internationale NGO ”International Media Support” om medieudfordringerne med et meget bredt spænd af medieinstitutioner i den arabiske verden, internationalt og i vort land.

Kultur: Partnerskab omkring et Internationalt Dansk-Arabisk Kultur Netværk, der fokuserer på udfordringerne ved moderne produktion af kunst og kultur.

Uddannelse: samarbejde med organisationer, som tager sig af denne.

Skabelse af et igangsættermilieu: Rabat initiativet, der arbejder med UNESCO,ISESCO, ALESCO og Anna Lindh Foundation. Vi takker for et meget konstruktivt samarbejde, som giver gode fremtidsudsigter.

En stor international kulturfestival ”Images of the Middle East” næste år, som kan bruges til at teste nye dialoginitiativer.

Til næste år organiserer vi i Danmark ”Images of the Middle East” – en stor international kulturfestival med HKH prins Joachim som protektor. Det vil blive den største af sin slags i verden med fokus på Mellemøsten.

Den vil:
Omfatte musik, teater, dans, film, literatur, anskuelseskunst, fotografi, design, arkitektur, udgivelser såvel som et stort program i skoler/uddannelse og et program med medierne, både TV, radio og interaktive medier.

Mere end 400 kunstnere, journalister og undervisere fra Mellemøsten vil deltage.
Foregå i alle Danmarks større byer og sammenfalde med en større fokusering på Mellemøsten i Danmarks Radio og TV og interaktive medier igennem 2 måneder.

Sam-organiseret af DCCD med hundredvis af kulturelle institutioner, NGOs, lokale og nationale myndigheder i Danmark/Europa, i samarbejde med partnere over hele Mellemøsten på alle niveauer og i alle genrer.

Baseret på tidligere erfaringer forventer vi stor international medie-interesse.

Det overordnede mål med festivalen er dialog. Fokus er nutidig kultur og identitet. Det er hensigten at præsentere de rige kulturer fra hele regionen fra Mahgreb, det egentlige Mellemøsten, og Golfen/Iran.

DCCD ser en meget nær sammenknytning mellem ”Images of the Middle-East” (IoME)-festivalen og RABAT- konferencen . IoME vil blive brugt som platform til at teste NYE KONKRETE INITIATIVER, der blev diskuteret i Rabat, så som:

Medier (venskabspartnere, sam-produktioner osv.)
Uddannelse (skole-sammenknytning og udvekslinger, nyt undervisningsmaterialer)
Kunst (kunstnerlaboratorium)

Eksperimentelle projekter så som:

  • Fotografi/billeder på offentlige steder for at rejse spørgsmål og åbne dialog
  • Teater m.h.p. interkulturel dialog
  • Populærmusik og kulturelle begivenheder som instrument til at skabe ny dialog

Alt dette vil være en meget konkret AKTION, som inden for blot 1 år kunne blive et vidunderligt symbol på konkret handling. Det kan også skaffe plads til at diskutere erfaringerne med at udvikle de nye initiativer, både succeserne og fiaskoerne.

Vi håber defor, at ”Images of the Middle East” kan bruges som en første milesten i opfølgningen af Rabat-konferencen.

Konklusion

Som jeg sagde indledningsvis, har mange i lang tid talt om farerne i forbindelse med profetiet om ”kultursammenstød”.

At tage dialogen mellem kulturerne fra det filosofiske niveau til et plan med konkret og støttet AKTION er ikke blot et øvelsesstykke i at skabe interkulturel forståelse.

Det er også et alvorligt forsøg på at skabe løsninger baseret på DIALOG i stedet for på VOLD og KONFLIKT. Dette er faktisk en alternativ sikkerhedspolitik. For at gøre dette, behøver vi et langtids-igangsættermilieu, som kræver bredt baseret internationalt samarbejde mellem mange institutioner.

Vi tager et vigtigt skridt på denne konference.

Original English version (now removed from EU-homepages!)

Balder.org - Olaf Gerlach Hansens speech in Rabat on 13. juni 2005Yderligere uddybning af Anders Bruun-Laursen:

Olaf G. Hansens tale er klassisk manipulation

Under dække af absolut medietavshed er det udenrigsministerielle Dansk Center for Kultur og Udvikling (CKU) i fuld gang med at stjæle vor identitet, kultur og religion, som de foragteligt kalder "stereotypier og fordomme". I stedet trækker de så islamisk kultur og tankegang ned over os - bl.a ved mediernes hjælp (f.eks. Adam & Asmaa på DR TV2) samt gennem gigantfestivaler som "Images of the Middle East" med islamisk kultur i alle medier og større danske byer i tiden 12.08.- 20.09.06 (se talen).

CKU samarbejder tæt med Den Arabiske Ligas ALECSO og ISESCO , dvs. Islamic Educational, Scientific and Cultural Organisation, hvis formål er at sprede islam til hele Verden, at sikre den islamiske tanke mod kulturel invasion og forvanskning, at sikre, atherboende muslimer forbliver muslimer, samt at islam og arabisktiltagende doceres ved vore læreanstalter. CKU har i 2005 indgået samarbejdspagt med ISESCO

Endvidere samarbejder CKU tæt med Euro-mediterraniens (E-Ms) propagandaapparat , Anna Lindh foundation, samt UNESCO, hvis kulturkonvention af 20.10.06 praktisk taget forbyder integrering af minoritetsgrupper.

Formålet med CKUs indsats er at bane vejen for den kommendearabiske flertalskultur i E-M - egentlig Euro-Arabien - som nu hareksisteret siden Barcelona Deklarationen af 1995.

At dette projekt er EUs afløser og afløseren af vor kristne 1000-årige danskhed, har EU ikke fundet det nødvendigt at fortælle os! Der hersker fuldstændig tabu og fortielse om emnet. E-M omfatter Tyrkiet (EU-optagelsesforhandlinger indledt), Syrien, Libanon,Jordan, Det Palæstinensiske Selvstyre, Ægypten, Tunis, Algeriet,Marokko - foruden Israel. De er i 2003 lovet EU-medlemskab med EUs 4 fundamentale rettigheder - herunder fri bevægelighed for mennesker. Ieskco aftale

Derved betyder E-M:

1. Åbning af de muslimske sluser til Europa med muslimsk parlamentarisk flertal, sharia og undermenneskestatus forikke-muslimer (dhimmitude).
2. Den sprængfarlige Mellemøstkonflikt bliver et EU-anliggende! Vores regering er trods pæne ord om integration af indvandredemuslimer (hidtil stort set ikke forekommet) i gang med at sælge ostil islam i globaliseringens navn.

Anders Bruun Laursen,Toftevej 34140 Borup - Euro-med.dk


 

Dansk Kultur Flyer

Latest Update at December 30 2009 Always check Balder Blog

Euro Mediterranean - EU agreement on unlimited Muslim immigration Updated Version 2009
Euro Mediterranean - Barcelona Declaration Secret EU agreement on Muslim immigration
Questions to the Prime Minister about Euro-Mediterranean
Father of EU-treaty, Giscard d’Estaing: Our Politicians cheat their citizens
The Silence of the EU and our Media about Eurabia English
Press release Euro-fascist Terry Davis Against the Islamisation of Europe Brussels 12 Sep 2007 English
David Milibands Speech on European / African integration of 15 November 2007 English
The Racist and Supremacist Roots of European Union Ideology English
Ireland EU Referendum Lisbon Treaty End of Nations and Democracy Video Video Content
Council of the European Union - Framework Decision on Racism and Xenophobia English
Society of Professional Journalists - Diversity Guidelines for Countering Racial, Ethnic and Religious Profiling English

Euro-mediterrane Partnerschaft - Verheimlichte Abkommen der EU - Version 2009
Die
Euro-mediterrane Partnerschaft - Barcelona Erklärung: Verheimlichte Abkommen der EU

Fragen an Premierminister Rasmussen über Euromediterranien
Vater des EU-Vertrags, Giscard d’Estaing: Unsere Politiker Betrügen Ihre Bürger
Das Schweigen der EU und Unserer Medien Über Die Euromediterrane Partnerschaft - Eurabien Deutsch
EU Politiker: Irland Isolieren und dann zur neuen Volksbefragung zwingen Deutsch (21 oktober 2008)
Rassistischen Wurzeln von der Ideologie der Europäischen Union Deutsch
Der Europäische Rat - Rahmenbeschluss Über Rassismus Und Fremdenfurcht Deutsch

Euromediterranien - Barcelonaerklæringen, EU aftaler med 10 Nordafrikanske lande Version 2009
Euromediterranien - Barcelonaerklæringen, EU aftaler med 10 Nordafrikanske lande
Åbent brev til statsministeren angående Barcelona og Euromediterranien
EU traktatens fader Giscard d’Estaing advarer politikerne: I snyder borgerne Dansk
EU Og Mediernes Tavshed Om Euromediterranien-Eurabien Dansk
Sarkozy har narret vælgerne - Dropper modstand mod EU medlemskab af Tyrkiet Dansk
Spørgsmål om Euro-Mediterranien-projektet ubesvaret på EU konference i KBH 19/5 (Lykke Friis) Dansk
Olaf Gerlach. Hansens tale i Rabat 13. Juni 2005 Dansk
Man tager os ved næsen. Og vi elsker det! For vi bliver rige derved!
Professor i offentlig ret K.A. Schachtschneider - EU - En stat uden legitimitet
EU-planer: Irland skal tvinges til ny folkeafstemning (21 oktober 2008)
Gerard Batten, britisk EU-parlamentsmedlem: Er vi i gang med at skabe en Euro-politistat?
Hvad går Schengen aftalen egentlig ud på?
Betingelser for udlevering til medlemsstater i Den Europæiske Union
Lovens Tyranni - Euro-politikorpset og den Europæiske Arrestordre 
EU Ideologien har rødder i filosemitisk aristokrats raceteorier Dansk
Det
Europæiske Råds Rammeafgørelse Mod Racisme og Fremmedfrygt
Dansk

Euromediterranië - Barcelona verdrag - Heimelijke EU-afspraken over Moslim immigratie Nederlands
Racistische en Suprematistische basis van de Ideologie achter de EU Nederlands
Society of Professional Journalists - Praktische journalistieke instructies Nederlands

Barcelońska Deklaracja Partnerstwa Europejsko Sródziemnomorskiego 2009 Polski
Barcelońska Deklaracja Partnerstwa Europejsko Sródziemnomorskiego
Polski
Hrabia Ryszard Mikołaj Coudenhove Kalergi: Praktyczny Idealism Polski

Conde Richard Nicolaus Coudenhove Kalergi: Práctica del Idealismo

English version only:
Background for the media spotlight on this folder; immigrant mailman refused to deliver, 'racist folder'

External
Euro-med.dk Anders Bruun Laursens multilingual European Union Info Blog

Der Honigmann 3 oktober 2010 - EU für Redefreiheit – nur nicht in der EU! (Übersicht über Zensur Maßnahmen)
Daily Express 11 October 2008 - Secret plot to let 50 million African workers into EU
Brussels Journal 13 October 2008 - Fjordman
The Eurabia Code – 2008 Updates

Morten Messerschmidt 14 august 2008 - EF-domstolens statskup (meget oplysende) Dansk
Politiken 27 oktober 2007 - Giscard d’Estaing: Ny EU-traktat er den samme Dansk
Politiken 27 oktober 2007 - Dokumentation: Giscard d’Estaings brev i sin helhed Dansk
Fjordman 02 october 2007 - EU Wants to Increase Muslim Immigration and Internet Censorship English
Fjordman 30 april 2007 - Naar een totalitair Europa Nederlands
Underskriftsindsamling - Folkebevægelsen mod EU Dansk
Stort Set - Hold religions-pause og læs EU-traktaten Dansk
I-Text Bloggeren oktober 2008 - EU-Domstolens Metock-dom af 25.7.2008 - Dybdeborende analyse Dansk
June 13 2005 Oluf Gerlach Hansens Speech in Rabat - Morocco English
September 29, 2007: Anders Bruun Laursen - Eurabia Our liking for submission English
Barosso caught off guard; told the truth about EU's imperial ambitions English
EU Referendum English
Gates of Vienna - Highway into the Heart of Europe English
Gates of Vienna - You Are Being Cheated English
Tyranny of the Law - The EU’s Militarized Policeforce / Gendarmeri English
Free World Academy - Well documented article:
The Euro-Arab Partnership English
17 aug 2007 Deutsche Goldreserven - Ein Staatsgeheimniss Deutsch
Facebook Group - The Barcelona Deal - the deal that the EU does not want us to know English


Important and useful collection - Official European Union Documents at balder.org English Dansk

(Combating Racism, Anti-Semitism, Hate Crime, Framework Decision, etc.)Print Post