Pressemeddelelse fra SIAD

Torsten Hesselbjerg Rigspolitichef
Torsten Hesselbjerg
Rigspolitichef

Anders Gravers er hovedtaler

Emnet er: Ytringsfrihed også på Nørrebro

Demonstrationen varer ca. en time

Vi har ikke klaget til ombudsmanden, som der står i retsinfo, vi har tværtimod klaget til Rigspolitiet ved Torsten Hesselbjerg.

Han har ikke vidst hvad han skulle gøre ved klagen, derfor har han rådspurgt ombudsmanden om §79 i Grundloven.

Denne har dog ikke helt forstået meningen af §79.

Her følger Lene Espersens svar til Peter Skaarup om §79:

Anders Gravers taler - Gælder Grundloven også her?
Gælder Grundloven også på Nørrebro?

Blågårds Plads, lørdag den 24 februar 2007 kl. 13.30

“§ 79. Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede.

Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.”

Som det fremgår af bestemmelsens 3. pkt., kan der nedlægges forbud mod forsamlinger under åben himmel, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.

Det er – med henvisning til ordlyden af grundlovens § 79, 3. pkt. – almindeligt antaget i den forfatningsretlige litteratur, at det er en forudsætning for at nedlægge forbud af hensyn til den offentlige fred, at faren herfor udgår fra forsamlingen selv.

Hvis faren udgår fra udenforstående, kan der således ikke nedlægges forbud efter grundlovens § 79, 3. pkt., jf. bl.a. Poul Andersen, Dansk Statsforfatningsret (1954), side 709, Peter Germer, Statsforfatningsret (3. udgave, 2001), side 310, og Henrik Zahle, Dansk Forfatningsret 3, Menneskerettigheder (3. udgave, 2003), side 130 f.”

Og det er på baggrund af disse udtalelser at justitsministeren erklærer at hun vil bruge nødret overfor SIADs ønske om demonstrationer i ghettoerne.

SIAD Demo i Århus
SIAD Demo i Århus

Dette nævner ombudsmanden også som den rigtige måde at forbyde SIAD at demonstrere.

Derfor har vi anmeldt en ny demonstration, for nu skal det afklares én gang for alle hvad nødret er og hvad det betyder.

Vil det sige at ytringsfriheden kun er flotte ord i munden på politikerne?

Se ombudsmandens søforklaringer her:

Forbud mod demonstrationer. Grundlovens § 79
FOB nr 00.189

Hele sagen i retsinfo

Resume

En politisk forening klagede til ombudsmanden over at Politidirektøren i København havde afvist tre anmeldte demonstrationer.

Politidirektørens afgørelser var stadfæstet af Justitsministeriet.

Foreningen mente at afgørelserne var udtryk for et grundlovsstridigt forbud mod at foreningen demonstrerede i det indre København.

Hans Gammeltoft Hansen - Ombudsmand
Hans Gammeltoft Hansen
Ombudsmand

Under henvisning til at afgørelserne var begrundet i konkrete forhold, at politidirektøren havde anvist en alternativ rute i Københavnsområdet, og at der mellem foreningen og politidirektøren havde været drøftelser om en alternativ rute, udtalte ombudsmanden at han ikke havde grundlag for at antage at der var indført et generelt forbud mod at bevægelsen demonstrerer i det indre København, i strid med grundlovens § 79.

Ombudsmanden konstaterede herefter at afgørelserne om afvisning af de anmeldte demonstrationer fremstod som udtryk for konkrete forbud efter grundlovens § 79, 3. pkt.

Han udtalte at myndighederne i stedet for politivedtægten for København og retsplejeloven burde have angivet grundlovens § 79, 3. pkt., og/eller nødretsbetragtninger som det rette hjemmelsgrundlag for afgørelserne.

Videre udtalte ombudsmanden at han ikke havde mulighed for at kritisere de konkrete afgørelser om afvisning af de tre anmeldte demonstrationer.

Han henviste bl.a. til sin manglende politifagkyndige viden og til at det skøn som afgørelserne byggede på, ikke åbenbart lå uden for rammerne af grundlovens § 79, 3. pkt. og/eller nødretsbetragtninger.

Om den alternativt anviste rute udtalte ombudsmanden at han ikke havde tilstrækkeligt grundlag for at bedømme om den var mere øde end nødvendigt. (J.nr. 1999-2565-619).

 
ID 2007-02-08 ?p=196

SIAD's hjemmeside


Print Post